Monday, August 22, 2011

حافظ در این شب‌ها - 2

وگر کمین بگشاید
غمی ز گوشه‌ی دل
حریم درگه پیر مغان
پناهت بس

0 comments: