Saturday, January 29, 2011

ما با توایم و با تو نه‌ایم این چه حالتست

آدم‌ها وقتی می‌رفتند
کاش
خنده‌هایشان را
صدایشان را
عکس‌هایشان را
خودشان را
هم
می‌بردند

Sunday, January 16, 2011

و قنا عذاب النار

و جنس دوزخ
نه هیزم و آتش
که حسرت و ای کاش