Saturday, January 11, 2014

این‌قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد

در این زمانه که  هر خری فکر می‌کند شاعر است
منِ خر انفجار بزرگ می‌بینم و به تو فکر می‌کنم
انفجارهای بزرگ هم دیگر جای خالی‌ات را پر نمی‌کنند